Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή και έχει εξασφαλιστεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου κατόχου Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά, τα δασικά και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, για τις οποίες όμως ισχύει η υποχρέωση της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί με το κατάστημα.